WARSZTATY AKTORSKIE

Warsztaty trwają 3h. Termin warsztatów będzie ustalany indywidualnie. Treści i metody pracy warsztatowej zostaną dostosowane do odpowiedniej kategorii wiekowej oraz oczekiwań grupy.

Opis zajęć

Budowanie zespołu – zajęcia integracyjne, gry i zabawy, które mają na celu zbudowanie z grupy Uczestników zgranego i ufającego sobie zespołu, gotowego na podejmowanie odważnych zadań aktorskich, wyzwań scenicznych i pracę zespołową. Ćwiczenia oparte na treningach kreatywności i obserwacji mają pomóc w rozbudzeniu wyobraźni i znajdowaniu cennych inspiracji do działań scenicznych

Elementarne zadania aktorskie – na tych zajęciach położony zostanie nacisk przede wszystkim na naukę podstaw warsztatu aktorskiego poprzez nabycie świadomości ciała, gestu i słowa. W programie etiudy bez tekstu, scenki komponowane wokół przewodniego tematu, fragmenty tekstu lub danej emocji. Sporo uwagi poświęcimy środkom wyrazu aktora, rozpoznania stopnia indywidualnych predyspozycji w zakresie inwencji twórczej, wrażliwości emocjonalnej, temperamentu scenicznego, a także technikom aktorskim, sposobom budowania roli (psychologicznym, plastycznym, muzycznym), ćwiczeniom pamięci emocjonalnej i pracy z partnerem scenicznym

Praca z głosem - ćwiczenia pomagające usprawnić motorykę aparatu mowy, dykcja, impostacja głosu, techniki mówienia, oddychanie przeponą, poprawna emisja głosu i akcentowanie, ćwiczenia na wybranych tekstach (wiersz i proza), wymowa, świadome operowanie werbalnymi środkami ekspresji

Praca z tekstem - warsztaty skupione na znaczeniu słowa w pracy aktora dotyczyć będą pracy nad tekstem literackim pisanym prozą i wierszem, interpretacją analizowanego tekstu, sposobami podawania tekstu ze sceny, zadaniami aktorskimi opartymi na tekście

Improwizacje aktorskie - ciekawa forma spontanicznej gry aktorskiej bez scenariusza. Dzięki licznym próbom i wyobraźni pozwala na twórcze poszukiwania własnej drogi do postaci scenicznej. Tu liczy się cel, natomiast środków do wyrażenia emocji i tematu aktor poszukuje sam. Ćwiczenia te prowadzą do zaskakujących sytuacji scenicznych

Ruch sceniczny - warsztaty obejmować będą między innymi: sposoby poruszania się na scenie, świadomość wykonywanych gestów i unikanie tych przypadkowych i zbędnych, ruch twardy i miękki, nauka analizy rytmu scenicznego, kształtowanie świadomości scenicznej

Elementy pantomimy – na zajęciach poznasz podstawy plastyki i techniki klasycznej pantomimy, trening fizyczny, elementy mowy ciała i figur tanecznej,

ABC teatru – doświadczając teatru w praktyce, warto mieć również solidne podstawy teoretyczne – znać podstawową terminologię i pojęcia związane z teatrem, a także poznać absolutny kanon historii teatru, by swobodnie rozmawiać o tym, co w nim najpiękniejsze. Na każdych zajęciach proponujemy szczyptę teorii...